Privacy statement FYXN

FYXN (Kamer van Koophandel: 91756448), verder aangeduid als ‘’FYXN’’, verwerkt persoonsgegevens via de Websites: www.FYXN.nl (‘’Website").

Wij achten de zorgvuldige omgang met door ons verzamelde persoonsgegevens van groot belang en respecteren de privacy van alle gebruikers van onze Website. Al uw gegevens worden door ons daarom vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit Privacy statement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om ons Privacy statement zorgvuldig te lezen.

1 Welke gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen en hoe doen wij dit?

Door het bezoeken van onze Website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden opgeslagen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te worden verwerkt. Dit is het geval als u uzelf via onze website aanmeldt als installateur (bijvoorbeeld via een contactformulier).

Wij bewaren de gegevens die aan ons worden verstrekt zolang als dit nodig is om te komen tot volledige beantwoording en/of afhandeling van uw aanvraag en/of afhandeling van onze dienstverlening. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze Website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

- NAW-gegevens

- Bedrijfsgegevens

- Curriculum Vitae

- E-mailadres

- Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in ons contactformulier

- Telefoonnummer

- Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze Website (n.b. alleen in geval van cookies).

Waar wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, bouwen we op diverse wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze grondslag kan bijvoorbeeld zijn dat wij een overeenkomst (van opdracht) met u hebben afgesloten, maar kan ook gelegen zijn in de wet of omdat wij daarbij een rechtmatig belang hebben. Waar we optreden als gegevensverwerker verwerken we persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke en handelen we volgens hun schriftelijke instructie.

2 Voor welk doel verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van het verzamelen en versturen van leads voor PV-installaties (in de ruimste zin van het woord). Voorts verzamelen wij (bedrijfs)gegevens voor het beheren van relaties die voortvloeien uit het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, met inbegrip van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van ons klantenbestand.

3 Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Het kan voorkomen dat wij derden inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld software-experts). Wij zullen deze ingeschakelde derden uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. In geval de door ons ingeschakelde derden als verwerker(s) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt sluiten wij met deze ingeschakelde derden een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen waarmee de door ons ingeschakelde derden zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4 Beveiligen persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5 Statistieken

Op de Website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de Website en onze dienstverlening in algemene zin.

6 Sociale media

Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (Facebook, LinkedIn en Instagram). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram door (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

7 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het Privacy beleid van Google hier lezen.

8 E-mailcommunicatie

Wij verzenden (geautomatiseerde) e-mails waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante (marketing)campagnes die aansluiten bij onze diensten. Uw e-mailadres wordt uitsluitend met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst van nieuwsbriefabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat voorts een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

9 Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze Website wordt meegestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Middels een cookie kunnen wij onder andere verschillende acties op de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Wij delen deze informatie met partners voor sociale media, advertising en analyse. Deze partners kunnen de gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere informatie verstrekken. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn. Wij gebruiken de data overigens alleen geaggregeerd. Dit betekent dat we de data niet kunnen herleiden tot een individu. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Website beperken.

10 Inzage en wijziging van uw gegevens

Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onvolledigheden en/of onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen, te beperken of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een daarvoor passend bestand, naar u of naar een door u opgegeven persoon/organisatie toe te zenden. Tenslotte kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

FYXN

Ter attentie van de privacy officer

Garvia Lorcastraat 23

6515ZE  Nijmegen

11 Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12 Aanpassen Privacy statement

Wij kunnen ons Privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze Website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.