Algemene Voorwaarden Aanvragers

1. Artikel I – Definities

In deze Algemene Voorwaarden Aanvragers wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden Installateurs.

2. Fyxn: Fyxn of diens rechtsgeldige rechtsopvolger, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91756448, gevestigd te (3951 LK) Maarn aan de Maarnse Grindweg 12 M.

3. Aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die de website van Fyxn bezoekt, respectievelijk de opdracht aan een Installateur geeft tot het verrichten van (duurzame) Werkzaamheden.

4. Installateur: de natuurlijke of rechtspersoon die zich middels het systeem van Fyxn beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de Aanvrager, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.

5. De Dienst: Fyxn biedt een (vergelijking)website waarmee Aanvrager en Installateur na vergelijking rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen en rechtstreeks een Installatieovereenkomst met elkaar kunnen afsluiten in verband met het verrichten van Werkzaamheden.

6. Gebruiker: iemand die op de een of andere manier gebruik maakt van het Systeem, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Aanvrager of Installateur.

7. Systeem: de Website www.fyxn.nl (en hieraan gelieerde domeinnamen) waarop Aanvrager (middels selectie) een Installatieovereenkomst sluit met de Installateur.

8. Installatieovereenkomst: de door Aanvrager en Installateur via het Systeem gesloten overeenkomst waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden wanneer worden verricht en tegen welke prijs. Fyxn is nimmer partij bij een Installatieovereenkomst.

9. Werkzaamheden: werkzaamheden in en rondom het huis danwel bedrijf van de Aanvrager.

10. Schriftelijk: (Aangetekende) post en/of email.

2. Algemeen

1. Als u, ongeacht welke wijze, gebruik maakt van onze dienstverlening (de Dienst) stemt gebruiker of Aanvrager ermee in dat hij/zij is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

2. Voor de volgende bepalingen zal worden gesproken over Aanvrager waarbij tevens de Gebruiker, de persoon die nog geen Werkzaamheden via het Systeem heeft gekozen/geaccepteerd, wordt bedoeld.

1. Fyxn is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden Aanvragers te wijzigen danwel aan te vullen.

2. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst en de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Fyxn zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, zoveel mogelijk in dezelfde strekking van deze oude bepaling.

3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zal slechts mogelijk zijn indien dit schriftelijk tussen Aanvrager en Fyxn is overeengekomen.

4. Fyxn wijst alle Algemene (inkoop) Voorwaarden van Aanvrager uitdrukkelijk van de hand.

3. Dienstverlening aan Aanvrager

1. Door middel van het bezoeken van de website van Fyxn, kan de Aanvrager zijn specifieke behoeften en wensen kenbaar maken. Op basis hiervan ontstaat er een selectie van Installateurs die voldoen. De Aanvrager kan er voor kiezen om een offerte te ontvangen van (één van) deze Installateur(s). Indien de Aanvrager kiest voor een Installateur, ontvangt hij (automatisch) een offerte van de Installateur(s).

2. Fyxn heeft slechts een faciliterende rol. Fyxn is nimmer verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van de Aanvrager danwel een Installateur. De Installatieovereenkomst wordt overeengekomen door de Installateur met de Aanvrager, waarbij beide partijen Fyxn vrijwaren voor eventuele aanspraken voor schade of anderszins.

3. De Dienst en het Systeem worden door Fyxn met de grootste zorgvuldigheid bijgehouden en actueel gehouden. Alle informatie is echter afkomstig van de Installateur en de Aanvrager (Gebruikers van het Systeem). Fyxn kan niet instaan voor de juistheid van deze informatie. Ook is Fyxn niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) Installatieovereenkomst of de communicatie daarover. De Installatieovereenkomst wordt te allen tijde door de Aanvrager uitsluitend gesloten met de Installateur, waarbij beide partijen Fyxn vrijwaren voor eventuele aanspraken voor schade of anderszins.

4. Fyxn biedt de (eventueel) door haar zelf geplaatste informatie op het Systeem, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Fyxn niet: (a)  dat de informatie op het Systeem juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie, (b)  dat het Systeem ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, en (c)  dat derden niet het Systeem en/of de Dienst van Fyxn onrechtmatig zullen gebruiken.

4. Totstandkoming, duur en beëindiging van de dienstverlening aan Aanvrager

1. De Aanvrager kan zijn specifieke behoeften en wensen kenbaar maken via de website van Fyxn. Hierbij gaat de Aanvrager akkoord met deze Algemene Voorwaarden en kan de Aanvrager gebruik maken van de Dienst. Op basis van de specifieke behoeften/wensen kan er (maar dit hoeft niet) een aanbod van verschillende Installateurs worden getoond. De Gebruiker kan er voor kiezen om (automatisch) een (of meerdere) offerte(s) te ontvangen van (één van) deze Installateur(s). Wanneer de Aanvrager een ontvangen offerte accepteert, komt er een Installatieovereenkomst tot stand tussen de Aanvrager en de Installateur. Fyxn heeft slechts een bemiddelde rol bij het tot stand komen van deze Installatieovereenkomst tussen Aanvrager en Installateur.

2. Het gebruiksrecht van de Aanvrager ten aanzien van het Systeem wordt voor onbepaalde tijd verleend. Fyxn is te allen tijde gerechtigd de Dienst of het Systeem te wijzigen danwel aan te vullen.

3. De Aanvrager zorgt er te allen tijde voor dat de door hem verstrekte gegevens wensen en behoeften actueel zijn.

4. Fyxn heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien Aanvrager de Dienst gebruikt buiten het kader van de Dienst dan wel inbreuk maakt op de (strekking van de) Dienst.

5. Fyxn is wegens de in lid 3 genoemde beëindiging van het Account, de Dienst of het Systeem nimmer tot enige schadevergoeding of (terug)betaling gehouden.

6. Na beëindiging van de Dienst of het Systeem vervalt het gebruiksrecht voor de Aanvrager volledig.

5. Garanties Aanvrager

1. De Aanvrager staat er voor in dat alle voor en na het kenbaar maken van zijn wensen en behoeften verstrekte informatie juist en actueel is. Daarnaast garandeert de Aanvrager dat hij bevoegd is tot het aangaan van de Installatieovereenkomst ten behoeve van de door hem/haar gevraagde Werkzaamheden.

2. De Aanvrager garandeert dat alle gegevens, die hij in het kader van de Dienst en het Systeem heeft verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst en het Systeem uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. De Aanvrager garandeert dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Installatieovereenkomst Aanvrager Installateur

1. Voordat Aanvrager met de Installateur de Installatieovereenkomst aangaat, zullen beide partijen akkoord moeten gaan met de Installatieovereenkomst en een globale omschrijving/indicatie van de Werkzaamheden moeten opgeven. Indien beide partijen akkoord gaan, komt de Installatieovereenkomst tussen Aanvrager en Installateur tot stand.

2. De Aanvrager is zich er van bewust dat de Installatieovereenkomst volledig buiten de macht en invloed van Fyxn tot stand komt. Fyxn faciliteert uitsluitend de totstandkoming van de Installatieovereenkomst middels het Systeem maar is nimmer partij bij de Installatieovereenkomst noch verantwoordelijk voor de uitvoering er van.

3. De Installatieovereenkomst tussen de Aanvrager en de Installateur komt pas tot stand op het moment dat Aanvrager dit uitdrukkelijk aan de Installateur heeft bevestigd. Fyxn is bij de Installatieovereenkomst tussen Aanvrager en de Installateur geen partij. Fyxn kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Aanvrager om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Installateur(s) om die werkzaamheden uit te voeren. Installateur vrijwaart Fyxn jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

4. De bemiddeling door Fyxn biedt geen enkele garantie voor het uit kunnen laten voeren van Werkzaamheden door Installateur.

5. De Aanvrager heeft geen enkele betaalverplichting jegens Fyxn. Fyxn is ook op geen enkele

7. Gebruikmaking van het Systeem door Aanvrager

1. Om gebruik te maken van het Systeem en de Dienst van Fyxn krijgt de Aanvrager een Account.

2. Dit Account wordt schriftelijk bevestigd door Fyxn waarna de Aanvrager kan inloggen. Het Account is strikt persoonlijk en mag nimmer door derden worden gebruikt.

3. Het wachtwoord om in te loggen wordt door Fyxn verstrekt. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag aan niemand anders worden verstrekt. De Aanvrager is te allen tijde aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van het Account en vrijwaart Fyxn voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan.

4. Fyxn is gerechtigd gegevens van het Account, waaronder de gebruikersnaam of het wachtwoord, te wijzigen.

5. Fyxn behoudt zich het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – de door de Aanvrager opgegeven informatie te wijzigen, in te korten danwel te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig schadevergoeding aan de Aanvrager.

6. Middels het Systeem kan Aanvrager Werkzaamheden plaatsen waar Installateurs vervolgens op kunnen reageren. Fyxn heeft geen enkele invloed op de (omvang van) deze Installateurs of het aanbod ervan. Fyxn geeft geen garanties ten aanzien van resultaat van de Werkzaamheden. Fyxn zorgt middels haar Systeem dat Aanvrager in contact kan komen met Installateur. De Installatieovereenkomst wordt (in het Systeem) gesloten tussen de Aanvrager en de Installateur. Fyxn wijst alle aansprakelijkheden voor de Installatieovereenkomst van de hand. De Installatieovereenkomst tussen de Aanvrager en de Installateur komt pas tot stand nadat beide partijen dit uitdrukkelijk (in het Systeem) aan elkaar hebben bevestigd. Vanaf dit moment bestaat de Installatieovereenkomst. Fyxn is bij de Installatieovereenkomst tussen de Aanvrager en de Installateur nimmer partij.

7. Fyxn oefent geen enkele controle uit op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Aanvrager om de werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Installateur om die werkzaamheden uit te voeren. Aanvrager vrijwaart Fyxn jegens enige vordering van hemzelf alsook van derden verband houdende met dergelijke zaken.

8. Aanvrager mag de (persoons-)gegevens die Aanvrager door middel van het Systeem heeft verkregen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit doel is uitsluitend het plaatsen van Werkzaamheden in het Systeem. Het is Aanvrager niet toegestaan om gegevens te verwerken of op te slaan voor welke reden dan ook, op straffe van een onvoorwaardelijke en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis of benadering buiten het systeem van één Installateur.

8. Beveiliging Systeem

1. Fyxn spant zich in haar Systeem te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiervoor neemt Fyxn passende maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek ten tijde van het bouwen van het systeem.

2. Fyxn is voor de veiligheid van het Systeem en de Dienst afhankelijk van (de inspanningen van) derden. Mocht het Systeem onverhoopt niet (volledig) beveiligd zijn dan is Fyxn niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct hetzij indirect, die als gevolg daarvan bij Aanvrager is ontstaan. Fyxn garandeert geen 100% veilig Systeem.

9. Ervaringen

1. Middels het Systeem heeft de Aanvrager de mogelijkheid om (persoonlijke) ervaringen met een bepaalde Installateur te delen met andere (potentiële) Aanvragers. De ervaringen worden door de Aanvrager verstrekt en worden niet door Fyxn geredigeerd of gecontroleerd.

2. Een ervaring wordt door een Aanvrager toegevoegd en dient uitsluitend betrekking te hebben op de Werkzaamheden die door de betreffende Installateur zijn uitgevoerd.

3. Middels het gebruik van (1-5) Sterren wordt door de Aanvrager aangegeven in hoeverre de Installateur bepaalde Werkzaamheden naar tevredenheid heeft uitgevoerd.

4. De Aanvrager staat er voor in dat de informatie die deze toevoegt aan het Systeem waarheidsgetrouw is en gebaseerd op zijn ervaringen. Aanvrager vrijwaart Fyxn voor enige aanspraak van een derde (waaronder de Installateur) terzake daarvan.

5. Fyxn is te allen tijde gerechtigd, al dan niet op verzoek van Installateur, de ervaring te wijzigen danwel te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig schadevergoeding aan Aanvrager noch Installateur.

6. Een ervaring mag nimmer lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten. Ook mag deze geen (persoonlijke) gegevens van de Installateur of de Aanvrager bevatten.

7. Op alle ervaringen zijn de Voorwaarden Ervaringen Fyxn van toepassing. Deze Voorwaarden Ervaringen Fyxn zijn te raadplegen op de Website.

10. Uitsluiting van het Systeem van Aanvrager

1. Fyxn behoudt zich het recht voor om Aanvrager (tijdelijk danwel permanent) per direct uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Systeem. Fyxn kan derhalve het Account van Aanvrager blokkeren en/of verwijderen indien Aanvrager in strijd handelt met (de gedachten van) deze overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van het Systeem heeft Aanvrager nooit recht tot enige schadevergoeding.

3. Indien de Aanvrager in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Fyxn het recht om Aanvrager per direct uit te sluiten van verder gebruik van het Systeem, zonder enig recht tot schadevergoeding.

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het Systeem en de Dienst, documentatie, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Fyxn, met uitsluiting van alle content (foto’s, teksten, tekeningen etc.) die door Aanvrager of Installateur zijn aangeleverd.

2. De Aanvrager garandeert dat de door hem toegevoegde content (foto’s, teksten, tekeningen etc.) geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Aanvrager vrijwaart Fyxn volledig voor alle mogelijke claim van derden terzake.

3. Het is Aanvrager niet toegestaan om (enige inhoud van) de auteursrechten of overige rechten, zonder schriftelijke toestemming van Fyxn, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden, te verzenden of op welke wijze dan ook te verwerken in een ander document of materiaal.

4. Het is Aanvrager niet toegestaan om (een substantieel gedeelte van) de inhoud van het Systeem op te vragen, te hergebruiken, aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden, te verzenden of op welke wijze dan ook te verwerken in een ander document of materiaal.

12. Privacy

1. Fyxn verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Persoonsgegevens van de Aanvrager ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Fyxn doet er alles aan om op zorgvuldige wijze om te gaan met privacygevoelige informatie van Installateur en Koper en hanteert in dat kader een (intern) privacy beleid.

2. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van Fyxn van toepassing. De privacyverklaring is te vinden op de website van Fyxn: www.fyxn.nl. Deze privacyverklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

3. Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart de Aanvrager zich bekend met de inhoud van de privacyverklaring van Fyxn en op de hoogte te zijn van de rechten die Aanvrager uit dien hoofde heeft (o.a. recht op inzage, verbetering, verwijdering, overdraagbaarheid). De Aanvrager verklaart in voldoende mate door Fyxn op deze rechten te zijn gewezen.

4. Indien in het kader van het verrichten van de Dienst Persoonsgegevens van Koper/betrokkenen worden verwerkt, moet Fyxn als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt. Nadat de Installatieovereenkomst tussen Aanvrager en Installateur tot stand is gekomen, is de Installateur uitsluitend ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Het Systeem van Fyxn bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Fyxn heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Fyxn raadt Aanvragers en Installateurs aan om voor het gebruik van die websites kennis te nemen van de (algemene) voorwaarden en privacy policy van die websites.

13. Aansprakelijkheid Fyxn

1. Hoewel met betrekking tot het Systeem en de Dienst de uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard.

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Installateur de schade binnen acht (8) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fyxn meldt. Fyxn kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Installateur redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Fyxn te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Fyxn wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

3. De totale aansprakelijkheid van Fyxn bedraagt nooit meer dan 500 (vijfhonderd) euro.

4. Aansprakelijkheid van Fyxn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Fyxn niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Aanvrager die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken (of hebben gemaakt) van het Systeem en/of de Dienst van Fyxn.

5. Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

• onoordeelkundig en onrechtmatig gebruik van het Systeem en/of de Dienst;

• gebrekkig functioneren van de Installateur;

• schade die aan de zijde van de Aanvrager is veroorzaakt door Installateur danwel derden;

• anderszins, niet aan Fyxn toe te rekenen oorzaken.

14. Overmacht

1. Fyxn is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Fyxn toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Fyxn gebruik maakt.

1. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Aanvrager bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte), (d) pandemieën, (e) overheidsmaatregelen en (f) weersomstandigheden waaronder bliksem, vorst etc.

2. In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.

3. In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

4. Indien een overmacht situatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15. Storing en onderhoud aan Systeem

1. Fyxn zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijke toegang tot de programmatuur te verlenen.

2. Fyxn staat evenwel niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid van de programmatuur. Als overmacht situaties in de zin van artikel XIII van deze algemene voorwaarden gelden in ieder geval:

storingen in de verbindingen met het Internet;

hardware storingen;

Storingen in (telecommunicatie)netwerken (zoals bijv. het elektriciteitsnetwerk);

andere storingen die buiten de macht van Fyxn liggen en voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

Fyxn is gerechtigd om – zonder voorafgaande kennisgeving – de programmatuur/het Systeem/de Dienst (tijdelijk) buiten werking te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassing van het Systeem. Aanvrager heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.

3. Fyxn is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de programmatuur zonder dat Aanvrager hierdoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

16. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

2. Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Fyxn zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Aanvrager of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

4. Indien Aanvrager een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Fyxn dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Aanvrager te vermelden. Opzeggingen of uitschrijvingen via telefoon of e-mail worden in verband met fraude gevoeligheid niet in behandeling genomen.

17. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Fyxn en Aanvrager is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen slechts een beroep op de kantonrechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.

3. Bij een eventuele rechtsgang is, met uitsluiting van alle andere, uitsluitend de kantonrechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Dit geldt ook indien de rechtsvordering de competentiegrens van de kantonrechter te buiten gaat. Partijen kiezen uitdrukkelijk voor omgekeerde prorogatie zoals bedoeld in art. 96 Rv.